1) Katatedori Tenshin

 1. Kokyunage
 2. Kirikaeshi
 3. Zenponage
 4. Kaitennage
 5. Ikkyo
 6. Yonkyo
 7. Nikyo (Katameru)

2) Ushiro Katatedori

 1. Uragaeshi (static)
 2. Zenponage
 3. Koteoroshi (on 1st hand)
 4. Ikkyo
 5. Sankyo Nage
 6. Koteoroshi (on 2nd hand)
 7. Shihonage

3) Ryotemochi

 1. Ikkyo Tenshin
 2. Kokyunage Tenshin
 3. Kokyunage Hachinoji
 4. Zenponage
 5. Nikyo Irimi
 6. Koteoroshi (Katameru)
 7. Kokyunage (Sankyo—uke hold nage arm to their chest)

4) Ryotedori

 1. Kokyunage
 2. Koteoroshi
 3. Kokyunage (Sayuwaza)
 4. Tenchinage Irimi
 5. Tenchinage Tenshin
 6. Zenponage
 7. Kirikaeshi

5) Ryokatadori

 1. Zenponage
 2. Kirikaeshi
 3. Kokyunage
 4. Sudori
 5. Kokyunage (turning)
 6. Nikyo
 7. Zenponage

6) Ushirodori

 1. Sankyo (hold on hips)
 2. Koteoroshi
 3. Sankyo
 4. Zenponage
 5. Hagaijime Kokyunage
 6. Ushiro Ryotedori Koteoroshi
 7. Ushiro Ryotedori Ikkyo

7) Shomenuchi

 1. Ikkyo Irimi
 2. Ikkyo Tenshin
 3. Kokyunage
 4. Shihonage
 5. Zenponage
 6. Kirikaeshi
 7. Sankyo

8) Yokomenuchi

 1. Sudori
 2. Ojigi (bow)
 3. Kokyunage Irimi
 4. Shihonage Irimi
 5. Shihonage Tenshin
 6. Zenponage
 7. Kokyunage Hachinoji

9) Tsuki and Keri

 1. Tsuki Koteoroshi Nage
 2. Tsuki Ikkyo Irimi
 3. Tsuki Hantai Koteoroshi Nage
 4. Keri Kokyunage (catching foot)
 5. Keri Kokyunage (without catching foot)
 6. Low Mawashigeri
 7. High Mawashigeri

10) Taninzugake

 1. Ryotemochi Ikkyo
 2. Futarigake Zenponage
 3. Futarigake Kokyunage Udemawashi
 4. Futarigake Seiretsu
 5. Futarigake Shihonage
 6. Sanningake Seiretsu
 7. Yoningake

11) Katatedori

 1. Kokyunage Irimi
 2. Kokyunage Tenshin
 3. Uchiwanage
 4. Shihonage Irimi
 5. Kaitennage Irimi
 6. Ikkyo
 7. Kaitennage (external)

12) Ushiro Katatedori

 1. Sankyo (static)
 2. Shihonage Tenshin (static)
 3. Kokyunage Hachinoji
 4. Koteoroshi
 5. Makikaeshi (large)
 6. Makikaeshi (direct)
 7. Kirikaeshi

13) Ryotemochi

 1. Kokyunage Irimi
 2. Kokyunage Udemawashi
 3. Kokyunage Hachinoji
 4. Nikyo Tenshin
 5. Shihonage
 6. Zenponage (hand down)
 7. Zenponage (hand up)

14) Ryotedori (Suwariwaza/Tachiwaza)

 1. Suwariwaza Kokyunage (hand above)
 2. Suwariwaza Kokyunage (hand under)
 3. Suwariwaza Zenponage
 4. Suwariwaza Kokyunage (throw far away, uke stand up on 2nd attack)
 5. Handachi Zenponage (swan lake)
 6. Handachi Ushiro Ryokatadori Zenponage
 7. Handachi Ryotedori Zenponage (nage stand up and 2nd standing)

15) Ushiro Ryokatadori

 1. Kokyunage Hachinoji (static)
 2. Kokyunage Hachinoji (in movement)
 3. Kokyunage
 4. Zenponage
 5. Ikkyo
 6. Koteoroshi
 7. Sankyo

16) Hanmi Handachi

 1. Tachiwaza (uke attack to hold nage hips—nage block down)
 2. Tachiwaza (uke attack to hold nage hips—Kaitennage)
 3. Tachiwaza (uke attack to hold nage legs/knees—Handachi Zenponage)
 4. Handachi Shomenuchi Kokyunage
 5. Handachi Tsuki Koteoroshi (Katameru)
 6. Handachi Keri (nage hold both legs)
 7. Handachi Keri (nage hold one leg)

17) Katadori Menuchi

 1. Kokyunage (static)
 2. Kokyunage (direct)
 3. Kokyunage Udemawashi
 4. Kokyunage Hachinoji
 5. Nikyo
 6. Sankyo
 7. Zenponage

18) Yokomenuchi

 1. Kokyunage Irimi
 2. Kokyunage Jujinage (lead hand)
 3. Kokyunage Atemi
 4. Shihonage Tobikomi
 5. Koteoroshi Irimi
 6. Koteoroshi Tenshin
 7. Zenponage

19) Tsuki

 1. Kokyunage Irimi
 2. Zenponage
 3. Kokyunage Shomenuchi
 4. Kokyunage Irimi
 5. Hantai Tenshin Yokomenuchi
 6. Kokyunage Irimi
 7. Kaitennage

20) Jonage

 1. Kokyunage
 2. Zenponage
 3. Kirikaeshi
 4. Ashi Sukui
 5. Nikyo
 6. Koteoroshi Tenshin
 7. Koteoroshi Irimi
 8. Shihonage
 9. Sakatemochi Zenponage
 10. Futarigake Kokyunage
 11. Sanningake Kokyunage
 12. Sanningake

21) Tantodori 1

 1. Tsuki Koteoroshi
 2. Tsuki Ikkyo
 3. Shomenuchi Koteoroshi
 4. Shomenuchi Kokyunage
 5. Yokomenuchi Shihonage
 6. Tsuki Menuchi (static)
 7. Tsuki Menuchi

22) Tantodori 2

 1. Ushiro Kubijime Sankyo
 2. Ushiro Kubijime Shihonage
 3. Ushiro Tsuki Koteoroshi
 4. Ushiro Tsuki Ikkyo
 5. Tsuki Zenponage
 6. Tsuki Kaitennage
 7. Sakatemochi Kokyunage Irimi
 8. Sakatemochi Gokyo

23) Bokkendori

 1. Shomenuchi Sudori
 2. Shomenuchi Kokyunage
 3. Shomenuchi Sudori Kokyunage
 4. Shomenuchi Koteoroshi (one side)
 5. Shomenuchi Irimidori (one side)
 6. Yokomenuchi Shihonage (one side)
 7. Yokomenuchi Kokyunage Irimi (one side)
 8. Tsuki Koteoroshi (one side)
 9. Tsuki Zenponage
 10. Tsuki Nikyo (one side)

24) Jodori

 1. Yokomenuchi Zenponage
 2. Yokomenuchi Shihonage
 3. Tsuki Kaeshi
 4. Tsuki Zenponage
 5. Tsuki Kirikaeshi
 6. Douchi Kokyunage
 7. Yokobarai Kokyunage

25) Jo 1 with Bokken

26) Jo 2 with Bokken

27) Bokken 1

(Happo Giri with partner)

28) Bokken 2

(with partner)

29) Bokken Kumitachi 1

30) Bokken Kumitachi 2

(Shinken with partner)